Panouri fotovoltaice unitati de cult

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitățile de cult, instituțiile publice, entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale.
Scopul programului finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu(AFM) este producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrării surplusului în sistemul energetic național.

Ghidul de finanțare din 2024 pentru Programul privind instalarea de panouri fotovoltaice pentru unități de cult (sunt incluse biserici, manastiri și alte construcții care aparțin cultelor religioase recunoscute din România), instituții publice și instituții de asistență socială este un document detaliat ce oferă instrucțiuni și criterii pentru accesarea fondurilor necesare instalării acestor sisteme.

 Principalele puncte ale ghidului sunt:

Pentru a fi eligibil pentru finanțare în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii la momentul înscrierii:

Dreptul de proprietate sau folosință:
Solicitantul trebuie să fie proprietar sau să dețină un drept de folosință asupra imobilului (construcție și/sau teren) pe care urmează să fie amplasat sistemul de panouri fotovoltaice, conform extrasului de carte funciară. Solicitantul al cărui drept de proprietate este înscris provizoriu în cartea funciară nu este eligibil.

Solicitantul trebuie să fie una dintre următoarele:

 • Unități de cult care aparțin cultelor religioase recunoscute din România.
 • Instituții publice sau autorități ale administrației publice centrale și/sau locale din sistemul național de asistență socială.
 • Entități juridice nonprofit acreditate pentru furnizarea de servicii sociale.
 • Puterea instalată a sistemului: Puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice trebuie să fie cuprinsă între 30 kW și 200 kW.
 • Valoarea medie a tuturor facturilor de energie electrică emise pentru imobilul deservit de panourile fotovoltaice, pe numele solicitantului, în ultimele 12 luni, trebuie să depășească 5.000 lei.

Data deschiderii programului : 17 iunie 2024 10:00
Data închiderii programului: 19 iulie 2024 23:59

Pentru mai multe informații și consultanță în vederea înscrierii în program ne puteți contacta pe e-mail  Office@genway.ro, sau telefonic  0744671170

Acte necesare pentru înscrierea în programul AFM fotovoltaice unitați de cult

Pentru înscrierea în programul de finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, solicitanții trebuie să depună următoarele documente în aplicația informatică pusă la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM):

 1. Cererea de finanțare: Semnată ELECTRONIC de către reprezentantul legal al solicitantului sau de către împuternicitul acestuia, cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014.
 2. Împuternicire notarială: Prin care solicitantul desemnează o persoană împuternicită în relația cu AFM. Daca nu are semnatura electronica reprezentantul legal!!
 3. Carte de identitate a reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.
 4. Certificate de atestare fiscală:
  • Privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație. CAF ANAF
  • Privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație. CAF DITL
  • Privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicație, sau declarația pe propria răspundere în care solicitantul să menționeze că și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu. CAF AFM (se obtine online, sau poate da o declarție pe propria răspundere)
 5. Document doveditor al deschiderii contului:
  • Documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul instituție publică la Trezoreria Statului (43.02.44 sau 43.44.00) a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu sau a contului bancar pentru restul solicitanților.
 6. Studiul de fezabilitate:
  • Întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Certificatul de urbanism, avizele și acordurile nu sunt obligatorii, iar în cazul în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conținutul studiului de fezabilitate, acestea vor fi motivate de către proiectant.
 7. Actul emis de organul deliberativ al solicitantului:
  • Din care rezultă acordul cu privire la participarea în cadrul programului și susținerea cheltuielilor neeligibile, după caz.
 8. Extrasul de carte funciară:
  • Nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate/folosință al solicitantului asupra imobilului-construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice. În cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice se amplasează pe teren, se va prezenta și extrasul de carte funciară aferent terenului.
 9. Documente specifice entităților juridice nonprofit:
  • Statutul, certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, precum și certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale emis în temeiul Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Declarație pe propria răspundere:
  • Prin care solicitantul declară că nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, nu se află în procedură de criză financiară, insolvență sau executare silită și nu a obținut finanțare prin proiecte sau programe finanțate din alte fonduri publice pentru aceeași investiție​

Etape și proceduri

 1. Publicarea ghidului și lansarea sesiunii de înscriere.
 2. Înscrierea și depunerea cererilor de finanțare: 17 iunie 2024 10:00/19 iulie 2024 23:59
 3. Evaluarea și selectarea proiectelor eligibile.
 4. Aprobarea finanțării și încheierea contractelor.
 5. Implementarea proiectelor în termen de 18 luni, cu posibilitatea prelungirii.
 6. Monitorizarea și raportarea proiectelor timp de 3 ani după finalizare.

Valoarea finanțării pentru un sistem fotovoltaic

Conform ghidului de finanțare, valoarea finanțării acordate pentru sistemele de panouri fotovoltaice este calculată în funcție de puterea instalată a sistemului, utilizând următoarea formulă:

Vf=(1.000.000×Pi)/200

unde:

 • Vf este valoarea finanțării acordate,
 • Pi este puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice propusă,
 • 1.000.000 lei este valoarea maximă acordată pentru o putere maximă instalată de 200 kW.

Exemplu: Pentru un sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 30 kW, valoarea finanțării se calculează astfel:

Vf=(1.000.000×30)/200
Vf=150.000 lei

Astfel, pentru un sistem fotovoltaic cu puterea instalată de 30 kW, valoarea maximă a finanțării acordate este de 150.000 lei
Producția anuală estimată a unui sistem fotovoltaic performant instalat de echipele Genway, cu puterea instalată de 30 kW este de 37.509 kWh
Economie anuală la factura de energie electrica este de aproximativ: 36.981 Lei

Mai multe detalii despre Genway/ Electro-Service Distribuție sunt prezentate in pagina https://www.genway.ro/info/despre-noi