Ghidul de finantare

Publicat în Monitorul Oficial în data de 28 Aprilie 2023!

GHID DE FINANȚARE Casa Verde 2023

a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

Capitolul I

Dispoziţii generale

Articolul 1

Rolul ghidului de finanţare

(1) Ghidul de finanţare a programului, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a)obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorul de performanţă al programului;

b)condiţiile de validare a instalatorului;

c)metodologia de validare a instalatorului;

d)eligibilitatea solicitantului, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

e)înscrierea în aplicație și selectarea unui instalator validat;

f)implementarea şi monitorizarea proiectului.

Articolul 2

Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorul de performanţă

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor de panouri fotovoltaice care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în vederea producerii energiei electrice şi utilizării acesteia de către consumatorii racordaţi la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice.

(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere minimă de 3 kW, pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrării surplusului în sistemul energetic naţional.

(3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

(4) Indicatorul de performanţă al programului (I) îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului, astfel:

I = Σ^n_i=1 E_i x f,

unde:

f = factor emisie CO2 (0,21337 kg CO2/kWh conform raportului ANRE/2020);

n = numărul de sisteme de panouri fotovoltaice instalate;

E = energia electrică produsă de un sistem de panouri fotovoltaice (kWh).

Articolul 3

Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

Articolul 4

Sursa de finanţare pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Articolul 5

Solicitanți eligibili și cuantumul finanţării

(1) Este eligibil în cadrul programului solicitantul:

a) persoană fizică;

b) unitate de cult, pentru clădirea care are ca destinație spațiu de locuit pentru personalul clerical sau clădirea care are ca destinație spațiu în care se celebrează slujbele religioase și se desfășoară activitățile religioase.

(2) Finanţarea se acordă în cuantum de maxim 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

(3) Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar, din surse financiare proprii.

(4) În sensul prezentului ghid, unitatea de cult eligibilă este cea mai mică[1] unitate administrativă de cult cu personalitate juridică, aferentă fiecăreia dintre cele 18 culte recunoscute la nivel național, astfel cum este definită prin statutul propriu al cultului.

Articolul 6

Cheltuieli eligibile în cadrul programului

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului complet de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3 kW;

b) cheltuielile cu montajul sistemului de panouri fotovoltaice;

c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

(2) Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după aprobarea finanțării de către AFM, pentru persoana fizică și semnarea contractului de finanțare, pentru unitatea de cult.

(3) În situaţia în care AFM declară neeligibile anumite cheltuieli, acestea nu se finanţează/nu se plătesc/se recuperează de la beneficiar sau de la instalatorul validat, după caz, în funcţie de persoana culpabilă.

(4) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

Articolul 7

Definiţii şi acronime

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

 1. analiza documentelor - procesul prin care se verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii care trebuie încărcate în aplicația informatică, precum și valabilitatea şi eligibilitatea acestora;
 2. aplicaţie informatică - software administrat şi pus la dispoziţie gratuit de către AFM, prin intermediul căruia este gestionat programul, denumit în cuprinsul ghidului aplicație;
 3. beneficiar - solicitantul persoană fizică care a fost aprobat de AFM sau solicitantul unitate de cult care a încheiat contract de finanțare;
 4. cerere de decontare - solicitare a instalatorului validat adresată AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; formularul cererii de decontare se regăsește în anexa la contractul de participare în vederea decontării, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid;
 5. cerere de validare - formular completat şi încărcat în aplicație, în cadrul sesiunii de validare, de către instalator, în vederea acceptării în program, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ghid;
 6. certificat de racordare - document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei, care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse şi/sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de AFM;
 8. contract de finanțare - contractul încheiat între solicitantul aprobat unitate de cult şi AFM, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ghid;
 9. contract de participare în vederea decontării - contractul încheiat între instalator şi AFM, denumit în continuare contract de participare;
 10. contribuţie proprie – suma de 2.000 de lei susţinută în mod obligatoriu de către beneficiar;
 11. curent (electric) alternativ - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
 12. curent (electric) continuu - curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a electronilor este într-un singur sens;
 13. instalator - operatorul economic specializat care comercializează şi instalează sistemele de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
 14. instalator validat - instalatorul care a încheiat contract de participare în vederea decontării și a constituit garanția în favoarea AFM;
 15. invertor – dispozitiv care permite transformarea curentului continuu produs de sistemul de panouri fotovoltaice în curent alternativ;
 16. panou (modul) solar fotovoltaic - blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
 17. procedură de analiză – documentul aprobat prin dispoziție a președintelui AFM, care stabilește modalitatea de verificare de către instalatori a documentelor încărcate de solicitanți în aplicație;
 18. putere de vârf - peak power - reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul fotovoltaic la temperaturi de operare de 25ºC în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct spre soare, incidentă razelor perpendicular] - unitatea de măsură - Wp (watt peak);
 19. putere electrică (P) - puterea electrică (P = măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea curentului electric (U - măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I = măsurată în amperi);
 20. sistem complet de panouri fotovoltaice - complex de instalaţii, echipamente şi elemente noi, care împreună sunt destinate producerii de energie electrică utilizând energia solară, care nu a mai fost utilizat, iar părţile componente nu au mai fost folosite; componentele principale ale acestuia sunt: panourile fotovoltaice, invertorul, structura de susţinere a sistemului, tabloul electric curent continuu/curent alternativ, instalația de legare la pământ și sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:

a)termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;

b)cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:

a)AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b)ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

c)TVA - taxa pe valoarea adăugată.

Articolul 8

Etapele programului

Etapele programului sunt următoarele:

 1. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;
 2. aprobarea instalatorilor;
 3. încheierea contractelor de participare;
 4. depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;
 5. publicarea listei instalatorilor validați;
 6. publicarea pe pagina de internet a AFM a informaţiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanţilor;
 7. încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanţării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b) - e);
 8. selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;
 9. analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;
 10. aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;
 11. aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;
 12. contestarea rezultatului de către solicitanți;
 13. semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;
 14. implementarea proiectului;
 15. decontarea sumelor solicitate de instalatorii validaţi;
 16. verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;
 17. monitorizarea beneficiarilor.

Articolul 9

Reguli generale privind gestionarea informaţiilor

(1) Pentru derularea programului, prin dispoziţia preşedintelui AFM, se aprobă:

a)sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina de internet a AFM;

b) structurile/comisiile AFM care vor fi implicate în derularea programului;

c) grile de evaluare, proceduri de lucru, instrucţiuni şi/sau alte documente interne ale AFM, inclusiv pentru îndeplinirea de sarcini şi realizarea anumitor activităţi în cadrul programului.

(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanţării şi documentele relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei, precum şi prin alte modalităţi stabilite de către AFM şi comunicate terţilor.

(3) AFM poate externaliza sau coopta personal din alte instituţii publice sau autorităţi publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora, pentru îndeplinirea următoarelor activități:

a) analiza dosarelor de validare;

b) verificarea eligibilității beneficiarilor, prin eșantion.

Capitolul II

Procesul de analiză, aprobare, contractare, implementare şi monitorizare în cadrul programului

Subcapitolul I

Validarea, încheierea contractelor cu instalatorii şi publicarea listei acestora

Secţiunea 1

Validarea instalatorilor

Articolul 10

Criterii de eligibilitate pentru validarea instalatorului

(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului instalatorul care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a)este operator economic cu personalitate juridică română;

b)are ca obiect de activitate autorizat lucrări de instalaţii electrice, conform CAEN rev. 2, cod 4321;

c)are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului“;

d)nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;

e) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

g)nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară;

h)deţine atestat ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, aflate în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, deţine document de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de validare;

i)a executat lucrări de instalare sau a prestat servicii de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice;

j)are personal angajat în funcţia de instalator pentru sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103) şi inginer profil electric (cod COR 2151);

k)se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

l)se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;

m) se angajează că va analiza documentele solicitanților, respectând procedura definită la art. 7 lit. q);

n) se angajează că va constitui garanția, conform art. 15 din ghid, ulterior perfectării contractului de participare.

(2) În vederea participării în cadrul programului și încheierea contractului de participare, instalatorii vor îndeplini procedurile aplicabile în prezentul ghid de finanțare. Nu fac excepție instalatorii validați în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 11

Conţinutul dosarului de validare

(1)Dosarul de validare a instalatorului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. cererea de validare a instalatorului, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE de către reprezentantul legal;
 2. actul de identitate al reprezentantul legal;
 3. certificatul constatator/furnizare informaţii emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare; se acceptă şi formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul INFOCERT;
 4. certificatul de cazier fiscal emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 5. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele instalatorului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 6. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele instalatorului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul instalatorul, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare;
 7. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele instalatorului de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data încărcării dosarului de validare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că instalatorul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data încărcării dosarului de validare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal;
 8. documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”;
 9. atestatul emis de ANRE de tip B sau alte atestate care includ competenţele de tip B, în termen de valabilitate la data încărcării cererii de validare; în situaţia în care instalatorul este atestat în altă ţară din Uniunea Europeană, documentul de echivalare, eliberat de ANRE, aflat în termen de valabilitate la data încărcării dosarului de validare;
 10. contract de execuție însoțit de proces verbal de recepție din care să rezulte executarea lucrărilor de instalare sau prestarea serviciilor de întreţinere/mentenanţă a sistemelor de panouri fotovoltaice, însuşite de beneficiarii lucrărilor/serviciilor respective;
 11. raport per salariat extras din REVISAL de unde să rezulte că are personal angajat specializat în instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice (cod COR 741103 - REVISAL) şi inginer profil electric (cod COR 2151 - REVISAL), însuşit de către instalator.

(2) Înscrierea instalatorilor în program și transmiterea documentelor în vederea validării se fac prin intermediul aplicației, pusă la dispoziția acestora pe pagina de internet a AFM.

Articolul 12

Aprobarea cererii de validare

 1. AFM verifică cererea de validare şi celelalte documente prevăzute la art. 11 alin. (1), analizează dacă acestea sunt conforme cu prevederile prezentului ghid şi selectează instalatorul în vederea aprobării.

(2) În situaţia în care se constată că nu au fost încărcate toate documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), sau acestea sunt neconforme, incomplete, ilizibile, sau nu conțin toate elementele prevăzute în ghid, instalatorul va fi notificat o singură dată, în vederea completării/clarificării/remedierii situaţiei.

(3) Atrage respingerea cererii de validare neprezentarea în termen de 5 zile lucrătoare a documentelor solicitate conform alin. (2) ori prezentarea de completări/clarificări/remedieri incomplete sau care nu au atestat eligibilitatea instalatorului. Documentele solicitate conform alin. (2) vor atesta eligibilitatea instalatorului la data depunerii dosarului de validare sau la data transmiterii acestora.

(4) AFM aprobă lista instalatorilor propuşi în vederea validării şi lista instalatorilor propuşi spre respingere.

(5) Listele menționate la alin. (4) se publică pe pagina de internet a AFM.

Articolul 13

Contestarea rezultatului procesului de validare

(1) Instalatorul al cărui dosar de validare a fost respins poate depune contestaţie împotriva rezultatului procesului de validare.

(2) Contestaţia se transmite la AFM în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a AFM a listei instalatorilor respinşi.

(3) Contestaţia va fi transmisă  electronic, la adresa de e-mail comunicată la momentul publicării listei instalatorilor respinși, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).

(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte un număr unic de înregistrare.

(5) Contestaţia va fi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE şi va cuprinde următoarele elemente, sub sancţiunea respingerii ca inadmisibilă:

a)atributele de identificare a contestatarului;

b)numărul unic de înregistrare atribuit dosarului de validare;

c)obiectul contestaţiei;

d)motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;

e)numele şi prenumele reprezentantului legal şi semnătura.

(6) Împotriva deciziei de soluţionare a contestaţiei solicitantul poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Secţiunea a 2-a

Încheierea contractelor de participare cu instalatorii şi publicarea listei acestora

Articolul 14

Contractul de participare în vederea decontării

(1) AFM pune la dispoziția instalatorilor aprobați, prin intermediul aplicației, contractele de participare.

(2) În termen de 10 zile de la data aprobării, instalatorii le vor semna cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere conform Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.

(3) Netransmiterea contractului semnat în termenul prevăzut la alin. (2) conduce la pierderea dreptului de a-l semna.

(4) Contractul poate fi semnat şi de către împuternicitul reprezentantului legal al instalatorului, caz în care se va prezenta actul de identitate şi împuternicirea notarială.

(5) Modelul contractului de participare este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.

(6)Până la momentul perfectării contractului de participare, AFM are dreptul să modifice şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.

(7) Contractul de participare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la expirarea tuturor perioadelor de monitorizare aferente sistemelor instalate.

(8) La data semnării contractului de participare, AFM comunică instalatorului procedura de analiză, menționată la art. 7 alin. (1) lit. q).

(9) Ulterior încheierii contractului de participare, în termen de 5 zile lucrătoare, instalatorul transmite cu adresă de înaintare, către AFM, dovada constituirii garanției, în original, conform prevederilor art. 15. În cazul neprezentării acesteia, contractul de participare devine nul.

(10) Lista instalatorilor care au încheiat contracte de participare cu AFM și care au prezentat garanția conform prevederilor art. 15 se publică pe pagina de internet a AFM.

Articolul 15

Garanția

(1) Garanția menționată la art. 14 alin. (9) este angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o instituție bancară sau o instituție nebancară autorizată de Banca Națională Română, se obligă, la solicitarea instalatorului validat și în considerarea contractului de participare, să plătească valoarea acesteia, către AFM, în situația în care instalatorul nu execută sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin contractul de participare.

(2) Garanţia se poate constitui prin:

a)depozit colateral;

b)instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisoare de garanţie emisă de instituţie de credit bancară din România;

(ii) scrisoare de garanţie emisă de instituţie financiară nebancară din România;

(iii) asigurare de garanţii emisă:

– fie de o societate de asigurare care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurare din state terţe printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

(3) Garanţia trebuie să fie irevocabilă și să se execute necondiţionat, respectiv la prima solicitare a AFM, însoțită de o declarație cu privire la culpa instalatorului.

(4) Cuantumul garanției este de 200.000 lei.

(5) Garanția va fi emisă în favoarea AFM, pentru contractul de participare încheiat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională,  pentru o durată de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire, la solicitarea AFM.

(6) În situația în care se constată că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin ghid și detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 lit. q) sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, AFM reține din garanția constituită valoarea acordată acestuia, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea sumelor.

(7)Returnarea/eliberarea garanției se face după finalizarea verificării de către AFM a eșantionului de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice finanțate fiecărui instalator.

(8) Garanția va cuprinde cel puțin prevederile menționate la alin. (1) – (7).

Subcapitolul II

Criterii de eligibilitate şi înscrierea solicitanţilor

Articolul 16

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este persoană fizică cu domiciliul în România;
 2. nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 3. domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;
 4. este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;
 5. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
 6. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
 7. nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;
 8. nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare.

(2) Beneficiază de finanţare solicitantul unitate de cult care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
 2. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
 3. se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Articolul 17

Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea unui sistem complet de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie.

(2) Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menționată ca domiciliu în cartea de identitate.

(3) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice ale cărui componente sunt noi.

(4) Prin program se finanţează instalarea unor sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minim 3 Kw. 

(5) Sistemul de panouri fotovoltaice va avea următoarele componente principale:

 1. panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minim 3 kW;
 2. invertor - putere instalată - minim 3,0 kW;
 3. structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
 4. tablou electric curent continuu/curent alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă;
 5. instalația de legare la pământ;
 6. sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

(6) Sistemul de panouri va asigura, printr-unul sau mai multe componente ale sale, următoarele funcţionalităţi:

 1. stocarea informaţiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 1 an de la data emiterii certificatului de racordare;
 2. colectarea de la distanţă a informaţiilor prevăzute la lit. a), precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source;
 3. compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API, identificând datele după un serial din teren către o bază de date ce permite un număr ridicat de operaţiuni de interogare pe secundă pentru a face faţă cerinţelor de raportare automată şi manuală.

(7) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor fi certificate de un organism acreditat în conformitate cu SREN/ISO 17065.

(8) Componentele sistemului de panouri fotovoltaice vor respecta următoarele condiţii minime:

 1. panourile fotovoltaice trebuie:
  • să respecte standardele obligatorii - SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730;
  • să aibă garanţie privind deprecierea puterii - peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani;
 2. invertorul trebuie să respecte standardul obligatoriu - SREN/IEC 62109.

Articolul 18

Etapele înscrierii

(1) AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților, în aplicație, la data menționată în dispoziția președintelui AFM.

(2) Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor prevăzute la art. 19. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație.

(3) Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerinţa prevăzută la alin. (2) şi aplicaţia a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia rezervă acestuia suma de 20.000 lei.

(4) Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

Articolul 19

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicație sunt:

 1. actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;
 2. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 3. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 4. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic;
 5. copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

(2) Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt:

 1. certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 2. certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;
 3. extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic.

(3) Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

Subcapitolul III

Aprobarea finanţării și respingerea proiectelor

Articolul 20

Aprobarea finanțării

(1) În termen de maxim 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei prevăzute la art. 14 alin. (10), se repectă următoarele etape:

a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

b) efectuarea analizei de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;

c) aprobarea de către instalator, în aplicație, a solicitanților eligibili.

(2) În termen de maxim 30 de zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul analizează documentele încărcate de solicitant, conform procedurii de analiză și selectează, în aplicație, solicitanții eligibili.

(3) AFM generează prin intermediul aplicației listele cuprinzând proiectele solicitanților eligibili.

(4) Comitetul director al AFM avizează lista proiectelor selectate pentru finanţare şi le propune spre aprobare Comitetului de avizare.

(5) Comitetul de avizare aprobă proiectele selectate pentru finanţare.

(6) AFM publică pe pagina de internet lista solicitanților aprobați.

(7) Pentru solicitantul unitate de cult, aplicația va genera contractul de finanțare, în vederea semnării de către aceasta.

Articolul 21

Respingerea proiectelor

(1) În termen de maxim 90 de zile de la data publicării de către AFM a listei prevăzute la art. 14 alin. (10), se repectă următoarele etape:

a) selectarea de către solicitant a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

b) analizarea de către instalator a documentelor încărcate de solicitant;

c) respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, în aplicație.

(2) În termen de maxim 30 zile de la data selectării instalatorului de către un solicitant, instalatorul comunică acestuia motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei de respingere pe motive de eligibilitate, conform prevederilor ghidului, și/sau refuzului de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice.

(3) În situația menționată la alin. (2), solicitantul poate selecta alt instalator validat.

(4) La finalul celor 90 de zile calculate de la data publicării listei prevăzute la art. 14 alin. (10), se vor realiza următoarele etape:

 1. AFM generează prin intermediul aplicației listele cuprinzând proiectele solicitanților respinși pe motive de eligibilitate;
 2. Comitetul director al AFM aprobă listele cuprinzând proiectele solicitanților respinși pe motive de eligibilitate;
 3. AFM publică pe pagina de internet lista/listele solicitanților respinși pe motive de eligibilitate;
 4. solicitantul poate depune contestație împotriva Deciziei Comitetului Director.

(5) Solicitantul care nu a selectat în termen de 90 de zile în aplicație un instalator sau a fost refuzat de instalatorii selectați, pierde rezervarea sumei.

Articolul 22

Contestarea rezultatului procesului de analiză

(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva deciziei Comitetului director, în termen de 30 zile de la data publicării listelor prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. c) pe pagina de internet a AFM.

(2) Contestaţia se va încărca în aplicație în termenul prevăzut la alin. (1).

(3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată și va cuprinde, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă, obiectul contestaţiei și motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.

(5) Listele cuprinzând contestaţiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet AFM, iar rezultatele vor fi comunicate contestatarilor, în condițiile legii.

(6) Decizia de soluționare a contestaţiei poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 23

Încheierea contractului de finanţare

(1) Ulterior aprobării solicitantului unitate de cult, AFM pune la dispoziţia acestuia, prin intermediul aplicaţiei, contractul de finanţare, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM.

(2) Solicitantul unitate de cult încarcă în aplicaţie contractul de finanțare, semnat de către reprezentantul legal sau împuternicitul reprezentantului legal, până cel târziu la momentul depunerii cererii de decontare de către instalator.

(3) În situația în care contractul de finanțare este semnat de o persoană împuternicită, se va încărca în aplicație și cartea de identitate a acesteia.

(4) Neintroducerea contractului de finanţare în aplicaţie se consideră renunţare la finanţare şi atrage anularea rezervării sumei aferente finanţării solicitantului respectiv.

(5) AFM nu încheie contract de finanțare cu beneficiarul persoană fizică.

Subcapitolul IV

Implementarea proiectului

Articolul 24

Dispoziţii generale

(1) Implementarea proiectului se realizează de către beneficiar prin îndeplinirea formalităţilor specifice obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor, precum şi prin instalarea sistemului de panouri fotovoltaice şi racordarea acestuia la reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, prin intermediul unui instalator validat.

(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la publicarea listei solicitanților aprobați, pentru persoanele fizice, și de la semnarea contractului de finanțare, pentru unitățile de cult, termen în care trebuie realizată instalaţia şi obţinut certificatul de racordare.

Articolul 25

Reguli privind întocmirea facturii

(1) În factura fiscală emisă beneficiarului, instalatorul validat trebuie să evidenţieze preţul de vânzare şi, distinct, să facă menţiunea „suma de ..... lei, se suportă de către AFM, prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională”.

(2) Factura fiscală trebuie să fie emisă înainte de data depunerii cererii de decontare la AFM și după aprobarea solicitantului, pentru persoanele fizice, și de la semnarea contractului de finanțare, pentru unitățile de cult.

(3) Factura trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a)atributele de identificare a instalatorului validat;

b)atributele de identificare a beneficiarului;

c)denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora, denumirea serviciilor prestate, puterea instalată a sistemului;

d)adresa locului de implementare. Pentru beneficiarul persoană fizică, adresa de implementare trebuie să fie aceeași cu adresa de domiciliu menționată în cartea de identitate încărcată de acesta la momentul înscrierii, iar pentru unitățile de cult, adresa de implementare trebuie să fie aceeași cu adresa menționată în extrasul de carte funciară încărcat de acesta la momentul înscrierii.

(4) Factura trebuie să prevadă codul QR, în care vor fi cuprinse: număr și dată factură fiscală, adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate, pentru persoanele fizice, adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, atributele de identificare ale beneficiarului pentru care a fost emisă factura, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate.

(5) Factura poate fi însoțită de anexă.

Subcapitolul V

Decontarea sumelor solicitate de către instalatorii validaţi

Articolul 26

Documente obligatorii necesare decontării și proceduri aplicabile

(1) În vederea decontării, instalatorul validat încarcă/introduce în aplicație, pentru fiecare beneficiar, următoarele informații: număr și dată factură fiscală, număr și dată certificat de racordare, adresa locului de domiciliu menționată în cartea de identitate, pentru persoanele fizice, adresa de implementare menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, atributele de identificare ale beneficiarului pentru care a fost emisă factura, puterea instalată, seriile de identificare a panourilor și a invertorului montate.

(2) În vederea decontării, instalatorul validat transmite pe e-mail:

1. cererea de decontare, semnată cu semnătură digitală calificată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită a acestuia; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi copia cărții de identitate a împuternicitului;

2. lista beneficiarilor pentru care se solicită decontarea, semnată cu semnătură digitală calificată de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită a acestuia, generată cu ajutorul aplicației, care va cuprinde datele de identificare a solicitantului, adresa de domiciliu, pentru persoanele fizice, adresa menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, suma solicitată, numărul și data certificatului de racordare, puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice.

(3) Documentele încărcate de instalatorul validat în aplicație, în vederea decontării, pentru fiecare beneficiar cuprins în lista menționată la alin. (2) pct. 2, sunt:

1. facturile fiscale emise beneficiarilor de către instalatorul validat, însoțite de anexe, după caz;

2. certificatul de racordare:

a) emis pentru locul de domiciliu din cartea de identitate, unde a fost instalat sistemul, pentru beneficiarul persoană fizică;

b) emis pentru adresa menționată în extrasul de carte funciară, pentru beneficiarul unitate de cult.

3. contractele de finanțare încheiate cu beneficiarii unități de cult.

(4) Aplicația verifică în mod automat existența documentelor încărcate de instalatori și corespondența dintre datele conținute în codul QR cu datele introduse de instalatori în câmpurile aferente din aplicație. În cazul în care acestea sunt conforme, iar informațiile aferente corespund prevederilor ghidului de finanțare, aplicația le validează, iar instalatorul poate genera lista prevăzută la alin. (2) pct. 2. În cazul în care aplicația constată neîndeplinirea condițiilor și prevederilor ghidului de finanțare, AFM nu va finanța respectivul sistem. În cazul în care se constată erori materiale, instalatorul poate remedia.

(5) Plata sumelor solicitate prin cererile de decontare se face prin virament în contul de trezorerie al instalatorului validat, în maxim 60 de zile de la data depunerii acestora, în măsura în care sunt complete şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul Fondului pentru mediu.

(6) AFM nu acordă plăţi în avans şi finanţează doar cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de participare, precum și după aprobarea de către AFM a solicitanților, în cazul persoanele fizice, respectiv după semnarea contractului de finanțare, în cazul unităților de cult.

(7) AFM nu efectuează plăţi pentru facturile reprezentând avansuri în baza contractelor încheiate între beneficiari şi furnizorii de servicii/produse/lucrări aferente proiectului.

(8) În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicație mai mult de 10 beneficiari, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

Subcapitolul VI

Monitorizare

Articolul 27

Dispoziţii generale

(1) AFM verifică documentele încărcate de către instalator în aplicație, pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate de acesta și finanțate de AFM. Verificarea se realizează pentru fiecare instalator validat, după finanțarea ultimei cereri de decontare.

(2) În situația în care se constată că unul dintre beneficiari nu era eligibil sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, AFM reține din garanția constituită valoarea acordată acestuia, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea sumelor.

(3) În situația în care, în urma verificării eșantionului menționat la alin. (1), se constată că 5% dintre beneficiari nu erau eligibili sau/și sumele au fost decontate în mod necuvenit, atât instalatorul, cât și reprezentantul legal al acestuia își pierd dreptul de a participa, pentru o perioadă de 5 ani de la momentul constatării, la programele derulate de AFM.

(4) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid, se face de către AFM pe o perioadă de un an de la data emiterii către beneficiar a certificatului de racordare aferent ultimului sistem de panouri fotovoltaice instalat.

(5) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:

1. să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;

2. să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;

3. să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor AFM şi ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;

4. să aducă la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia şi să depună diligenţele în vederea preluării de către aceştia a obligaţiilor prevăzute în ghidul de finanțare;

5. să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice;

6. să furnizeze şi să transmită AFM orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

7.  să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;

8. să nu înstrăineze imobilul pe care se implementează proiectul în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;

9. să păstreze documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație până la finalul perioadei de monitorizare;

10. să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.

Capitolul III

Reguli şi proceduri aplicate de AFM în cadrul programului

Articolul 28

Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului

(1) Instalatorul validat își asumă responsabilitatea privind eligibilitatea și conformitatea documentelor înscrise în aplicaţie de către beneficiarii pentru care solicită finanțarea.

(2) Solicitantul/beneficiarul are posibilitatea să transmită instalatorului o cerere motivată însoţită de documente justificative, în vederea modificării locului de amplasare a sistemului de panouri fotovoltaice, respectiv de pe imobilul-construcţie pe imobilul-teren sau viceversa, sub condiţia respectării condiţiilor de eligibilitate ale solicitantului/proiectului.

(3) În situaţia în care aplicaţia este indisponibilă, toate termenele prevăzute în ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care aceasta nu a funcţionat.

(4) AFM nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către beneficiar/instalator a termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.

(5) AFM poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga perioadă de valabilitate a contractelor de participare/finanţare orice informaţie sau document relevant în legătură cu finanţarea acordată.

Capitolul IV

Dispoziţii finale

Articolul 29

Transmiterea obligaţiilor către terţi

(1) Obligaţiile rezultate din participarea solicitanților în program se consideră asumate de succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor prezentului ghid. Astfel, beneficiarul final are obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.

(2) Prevederile alin. (1) operează pe toată perioada de implementare și monitorizare.

(3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1), în perioada de implementare, succesorii în drepturi ai solicitantului şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile beneficiarilor, aceştia nu mai pot beneficia de finanţarea acordată prin program.

(4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor către instalatorii validaţi, în baza cererilor de decontare, AFM recuperează de la succesorii în drepturi/beneficiari sumele finanţate.

Articolul 30

Transferul beneficiarului către un alt instalator

(1) Beneficiarul se poate transfera o singură dată la un alt instalator, ulterior aprobării, în vederea implementării proiectului.

(2) În vederea transferului prevăzut la alin. (1), beneficiarul solicită, prin intermediul aplicației, acordul instalatorului la care dorește transferul.

(3) În vederea aprobării transferului, instalatorul cu care s-a optat continuarea implementării proiectului va primi accesul la datele/finanţarea de care beneficiază beneficiarul transferat și va realiza analiza documentelor încărcate în aplicaţie de către acesta.

(4) În situația în care instalatorul validat se află în imposibilitate de a-și îndeplini obligația de instalare a panourilor fotovoltaice față de solicitanții înscriși în evidențele sale, acesta notifică AFM transferul colectiv.

Articolul 31

Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal

(1) AFM răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparţinând persoanelor fizice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează. Aceștia declară că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de către AFM şi de către instalatorul validat, a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora de către AFM către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, instalatorul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate.

(2) Prin depunerea cererii de validare şi încheierea contractului de participare, instalatorul se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale participanţilor în cadrul programului, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.

Articolul 32

Reguli de publicitate

(1) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că proiectul se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu.

(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către instalatorul validat, trebuie astfel prezentată publicului încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.

(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat de către instalatorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu de AFM.

(4) Beneficiarul este obligat să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.

Articolul 33

Publicarea informaţiilor relevante

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, la secţiunea Programe de finanţare.

(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către AFM şi/sau autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Articolul 34

Raportul ghidului cu alte acte normative

Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

Articolul 35

Anexe

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.

Anexa nr. 1

la ghid

Nr. de înregistrare la AFM

......./....../...........

CERERE

de validare a instalatorului

Denumirea completă a instalatorului .......................................

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................... cu nr. de ordine ....../....../......, cod de identificare fiscală ............., cont nr. ............... deschis la Trezoreria .......................

Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ......, et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ........................., cod poştal .................., telefon (fix şi mobil) ...................., e-mail,

Reprezentant legal (nume și prenume)...................., CNP ..................,

telefon (fix şi mobil) ..............., e-mail ................

Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program, şi perfectarea contractului de participare în vederea decontării cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să analizeze dosarele depuse de solicitanți conform procedurii de analiză, să elaboreze documentaţia tehnică, să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice, conform criteriilor tehnice stabilite prin ghidul de finanţare.

Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. societatea pe care o reprezint nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 2. societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. a) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 3. societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;
 4. societatea pe care o reprezint se angajează că va întocmi toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 5. societatea pe care o reprezint se angajează că va instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 6. mă oblig să păstrez confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care am acces, să respect prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, şi voi lua toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate;
 7. mă oblig să analizez eligibilitatea solicitanților înscriși și conformitatea documentelor, conform procedurii de analiză;
 8. mă angajez să nu solicit avans solicitantului, decât în limita contribuției proprii și/sau valoarea cheltuielilor neeligibile;
 9. mă oblig să încasez de la beneficiar suma reprezentând contribuția proprie;
 10. mă angajez ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului de participare, să transmit AFM dovada constituirii garanției;
 11. declar că sunt de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate;
 12. în situația în care AFM constată, ca urmare a verificării pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin ghid și detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 lit. q) sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, voi permite ca AFM să rețină din garanția constituită, valoarea acordată acestuia, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea sumelor;
 13. am luat la cunoștință faptul că, în situația în care, în urma verificării eșantionului menționat la lit. l), se constată că 5% dintre beneficiari nu erau eligibili sau/și sumele au fost decontate în mod necuvenit, atât subsemnatul, cât și societatea pe care o reprezint, pierdem dreptul de a participa, pentru o perioadă de 5 ani de la momentul constatării, la programele derulate de AFM.

Declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi în toate celelalte documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.

Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.

Prin semnarea prezentei cereri de validare confirm că am înţeles şi mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

Reprezentant legal

Numele şi prenumele ..........................

Semnătura ....................................

Data .........................................

Anexa nr. 2

la ghid

CONTRACT DE PARTICIPARE ÎN VEDEREA DECONTĂRII

Nr. ........ din ....................

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal 060031, cod de identificare fiscală ...................., cont nr. ................... deschis la Trezoreria Statului Sector 6, Bucureşti, reprezentată legal prin .................... - preşedinte, în calitate de finanţator în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumită în continuare AFM,

şi

........................ S.R.L./S.A., cu sediul social în ......................, cod poştal ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ...................... cu nr.. .................., cod de identificare fiscală..............., cont nr. ..................... deschis la Trezoreria ................., reprezentată legal prin (nume și prenume) ...................., CNP .................., - administrator, în calitate de instalator validat, denumit în continuare instalator,

a intervenit prezentul contract de participare în vederea decontării, denumit în continuare contract.

Articolul 1

Obiectul contractului

1.1. Prin prezentul contract AFM plăteşte instalatorului sumele solicitate în cererea de decontare, reprezentând cheltuieli eligibile efectuate de către beneficiarul finanţării şi facturate de instalator.

1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare al Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.

Articolul 2

Durata contractului

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la expirarea perioadei de monitorizare aferentă ultimului sistem de panouri fotovoltaice instalat.

Articolul 3

Modalitatea de decontare şi plată

3.1. Decontarea se realizează prin depunerea cererilor de decontare lunare, în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.

3.2. Plata se realizează pe măsura decontării sumelor solicitate, prin debitarea contului de trezorerie al AFM şi creditarea contului nr. ................ deschis la Trezoreria ................... de către instalator, pe bază de cerere de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele prevăzute în aceasta, în condiţiile în care cererea de decontare şi documentele aferente sunt complete şi corect întocmite.

3.3. În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicație mai mult de 10 beneficiari, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

3.4. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa la prezentul contract.

3.5. Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

3.6. Cererea de decontare se depune la AFM la data de ....... a fiecărei luni.

3.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării programului, data stabilită în cuprinsul pct. 3.6 este o zi nelucrătoare sau o zi de sărbătoare legală, cererea de decontare se depune în următoarea zi lucrătoare.

3.8. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, instalatorul având obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

Articolul 4

Obligaţiile părţilor

4.1. Instalatorul se obligă:

 1. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
 2. să instaleze sisteme de panouri fotovoltaice de minim 3 kW, în conformitate cu specificaţiile tehnice prevăzute de ghidul de finanţare aferent programului;
 3. să plătească toate taxele, impozitele, contribuţiile şi amenzile pe care le datorează, potrivit reglementărilor legale şi în termenele prevăzute de acestea;
 4. să permită reprezentanţilor AFM şi altor organisme abilitate accesul la sediul său social şi punctele sale de lucru pentru examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
 5. în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;
 6. să furnizeze, în maxim 15 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
 7. să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice achiziţionate prin program, în orice formă şi în orice mediu, că acesta se realizează prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat de AFM;
 8. să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel încât să nu genereze confuzii între aceasta şi finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;
 9. să analizeze documentele încărcate conform procedurii de analiză;
 10. să justifice în scris motivele de fapt şi de drept care stau la baza deciziei de a considera un solicitant neeligibil sau, dacă acesta a fost selectat, motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice;
 11. să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor la care are acces, să respecte prevederile legale de prelucrare şi protecţie a datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 2016/679, să ia toate măsurile necesare pentru a păstra confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor prelucrate şi să gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către persoanele fizice;
 12. să respecte integral condiţiile, etapele şi termenele stabilite în cuprinsul ghidului;
 13. să asigure accesul, în vederea obţinerii finanţării, în mod nemijlocit şi nediscriminatoriu, tuturor persoanelor fizice în cadrul programului, în ceea ce priveşte egalitatea de gen şi şanse şi cu privire la accesul persoanelor cu dizabilităţi, potrivit prevederilor legale;
 14. să colecteze şi să transmită AFM informaţii referitoare la energia produsă de către sistemele fotovoltaice instalate, în prima lună a fiecărui an pentru anul anterior, pe perioada de valabilitate a contractului de participare;
 15. să întocmească toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 16. să notifice AFM în situaţia în care se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţia de a instala panourile fotovoltaice solicitanţilor aprobaţi pentru care a efectuat înscrierea în program;
 17. să păstreze şi să arhiveze toate contractele, actele si documentele justificative şi contabile pentru toate operaţiunile derulate în cadrul programului şi să reconstituie, în condiţiile legii, documentele pierdute, sustrase sau distruse;
 18. să asigure executarea proiectelor cu diligenţa necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, ghidul de finanţare al programului, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
 19. să ia măsuri de protecţie a datelor cu caracter personal pe care le colectează, prelucrează şi stochează/arhivează, pentru toate persoanele participante în cadrul proiectului;
 20. să nu solicite avans solicitantului, decât în limita contribuției proprii și/sau valoarea cheltuielilor neeligibile;
 21. să transmită AFM dovada constituirii garanției, în original, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract de către ambele părți;
 22. în situația în care AFM constată, ca urmare a verificării pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin ghid și detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 lit. q) sau/și suma a fost decontată în mod necuvenitt, să permită  AFM să rețină din garanția constituită, valoarea acordată acestuia ca finanțare;
 23. să încaseze de la beneficiar suma reprezentând contribuția proprie.

4.2. AFM se obligă:

 1. să asigure plata în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor prevăzute prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu;
 2. să pună la dispoziţia instalatorului informaţiile legate de finanţare;
 3. să permită accesul instalatorului în aplicaţie în vederea introducerii informaţiilor sau completării acestora, în condiţiile prevăzute prin ghid;
 4. să informeze instalatorul, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte, despre orice intervenţie tehnică a personalului propriu asupra aplicaţiei şi care poate determina imposibilitatea accesului instalatorului la aceasta.

Articolul 5

Garanția

5.1. Garanţia se poate constitui prin:

a)depozit colateral;

b)instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:

(i) scrisoare de garanţie emisă de instituţie de credit bancară din România;

(ii) scrisoare de garanţie emisă de instituţie financiară nebancară din România;

(iii) asigurare de garanţii emisă:

– fie de o societate de asigurare care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe pagina de internet a Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;

– fie de o societate de asigurare din state terţe printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

5.2. Garanţia trebuie să fie irevocabilă și să se execute necondiţionat, respectiv la prima solicitare a AFM, însoțită de o declarație cu privire la culpa instalatorului.

5.3. Cuantumul garanției este de 200.000 lei.

5.4. Garanția va fi emisă în favoarea AFM, pentru contractul de participare încheiat în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională,  pentru o durată de 24 de luni, cu posibilitatea de prelungire, la solicitarea AFM.

5.5. În situația în care se constată că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin ghid și detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 lit. q) din ghid sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, AFM reține din garanția constituită valoarea acordată acestuia, la care se adaugă dobânda calculată pentru perioada de când s-a efectuat plata și până la recuperarea sumelor.

5.6. Returnarea/eliberarea garanției se face după finalizarea verificării de către AFM a eșantionului de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice finanțate fiecărui instalator.

5.7. Garanția va cuprinde cel puțin prevederile menționate la punctele 5.1-5.6.

Articolul 6

Răspunderea contractuală

6.1. Nerespectarea de către instalator a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

6.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale instalatorului:

 1. comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 2. solicită avans persoanei fizice, cu depășirea limitei contribuției proprii și/sau valoarea cheltuielilor neeligibile;
 3. nu încasează de la beneficiar suma reprezentând contribuția proprie.

6.3. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

6.4. Instalatorul îşi asumă integral răspunderea atât pentru analiza documentelor încărcate de către solicitant cât și pentru motivele de fapt şi de drept care stau la baza refuzului de a efectua instalarea sistemului de panouri fotovoltaice.

6.5. Instalatorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.

6.6. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate instalatorului de către AFM, în maxim 5 zile de la constatare. În cazul în care deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maxim 30 zile de la data notificării, sau nu pot fi înlăturate, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a)sistarea temporară a utilizării finanţării sau suspendarea contractului, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b)recuperarea sumelor virate către instalator, aferente cheltuielilor pentru care nu au fost înlăturate deficienţele, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii, cu posibilitatea de reziliere a contractului.

6.7. În situația în care, în urma verificării eșantionului prevăzut la art. 27 alin. (1) din ghidul de finanțare, AFM constată că 5% dintre beneficiari nu erau eligibili sau/și sumele au fost decontate în mod necuvenit, atât instalatorul, cât și reprezentantul legal al acestuia își pierd dreptul de a participa, pentru o perioadă de 5 ani de la momentul constatării, la programele derulate de AFM.

Articolul 7

Încetarea contractului

7.1. Prezentul contract încetează de drept:

a)la data prevăzută în cuprinsul acestuia;

b)la data intervenţiei unui act de autoritate;

c)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat instalatorului în termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

7.2. Contractul poate înceta prin reziliere, în condiţiile prevăzute la art. 6.

7.3. Prezentul contract încetează prin acordul părţilor, în cazul în care instalatorul transferă colectiv, către un alt instalator validat, obligaţiile de instalare a sistemelor de panouri fotovoltaice şi/sau a activităţilor corelative, sub condiţia acceptării preluării obligaţiilor de către unul sau mai mulţi instalatori validaţi.

Articolul 8

Forţa majoră

8.1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

8.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a)să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

8.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

8.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

8.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 8.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

8.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a)încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

Articolul 9

Cesiunea

9.1. Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni, totale sau parţiale.

9.2. Prin excepţie de la alin. (1), instalatorul poate ceda, total sau parţial, unui alt instalator din cadrul programului obligaţia de instalare a sistemului de panouri fotovoltaice, precum şi obligaţiile corelative realizării acesteia, în condiţiile prevăzute de ghid.

Articolul 10

Litigii

10.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

10.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi are sediul AFM.

Articolul 11

Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1. Colectarea, prelucrarea şi stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora se vor realiza de ambele părţi în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, precum şi cu respectarea legislaţiei naţionale în materie, în scopul implementării şi monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum şi în scop statistic.

11.2. Datele cu caracter personal ale părţilor contractante, reprezentanţilor acestora sau ale beneficiarilor sau coproprietarilor/devălmaşilor beneficiarilor ori ale împuterniciţilor acestora, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) nr. 679/2016, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislaţia menţionată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.

11.3. Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securităţii prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgenţă a măsurilor tehnice şi organizatorice ce se impun şi în vederea notificării Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCDCP), conform obligaţiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016.

11.4. Părţile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informaţiilor prevăzute la alineatul precedent dacă:

a)informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;

b)partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

Articolul 12

Publicarea datelor

Instalatorul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea instalatorului, datele de începere şi de finalizare ale proiectelor implementate, locul de implementare a proiectelor, principalii indicatori ai Programului, precum şi plăţile efectuate în cadrul Programului.

Articolul 13

Dispoziţii finale

13.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6, cod poştal .............;

b)pentru instalator: ............................................................., cod poştal .................; în cazul în care instalatorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată AFM în scris.

13.2. Notificările făcute instalatorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 13.1 sau la o altă adresă comunicată ulterior se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

13.3. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială, noi, reprezentanţii legali ai instalatorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

13.4. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, prin act adiţional, cu excepția cazului în care se modifică data de depunere a cererii de decontare prevăzută la art.3, pct. 3.6, care se poate realiza prin transmiterea de către instalator a unei cereri justificate.

13.5. Prezentul contract a fost semnat astăzi, ......................., în două exemplare originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Administraţia Fondului pentru Mediu

Preşedinte, .....................................

Societatea ................................................... - S.A./S.R.L.

Prin reprezentant legal/împuternicit,

...........................................

    ANEXĂ

la Contractul de participare în vederea decontării

Cerere de decontare

Nr. de înregistrare la AFM

........./...../.................

Aprobat

Preşedinte AFM,

.................................

CERERE DE DECONTARE*)

Denumirea completă a instalatorului validat .....................................

Forma juridică de organizare ..................................................

Înregistrat/Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul .................... cu nr. de ordine ...../...../........., cod de identificare fiscală .................................., cont nr. ................, deschis la Trezoreria .....................................

Adresa sediului social: localitatea ............................, str. ........................... nr. ........, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ........, telefon....................., e-mail .................

Reprezentat/Reprezentată legal de .........................................., în calitate de ................................., prin ...........................

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ..................................................., telefon..............., e-mail .............

În baza Contractului de participare în vederea decontării nr. ........./..............., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................... lei.

Prezenta cerere este însoţită de lista beneficiarilor pentru care se solicită finanţarea, care va cuprinde următoarele elemente: datele de identificare a solicitantului, adresa de domiciliu, pentru persoanele fizice, adresa menționată în extrasul de carte funciară, pentru unitățile de cult, suma solicitată, numărul și data certificatului de racordare, puterea instalată a sistemului de panouri fotovoltaice și contractele de finanțare, pentru unitățile de cult.

Pentru cei .....**) beneficiari incluşi în cererea de decontare, documentele prevăzute la art. 26 din ghidul de finanţare a Programului privind privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, au fost încărcate în aplicaţie.

Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de decontare, în listele beneficiarilor şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.

Totodată, declar pe propria răspundere că:

 1. am respectat procedura de analiză și prevederile ghidului de finanțare;
 2. îmi asum realitatea, corectitudinea și concordanța cu prevederile ghidului de finanțare ale documentelor analizate și a celor prezentate la cererea de decontare;
 3. certific respectarea criteriilor de eligibilitate ale sistemelor montate și a solicitanților aprobați;
 4. sistemele pe care le solicit la decontare respectă criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor acestora prevăzute la art. 17 din ghidul de finanțare;
 5. mă oblig să încasez de la beneficiar suma reprezentând contribuția proprie;
 6. în situația în care AFM constată, ca urmare a verificării pe un eșantion de 10% din numărul sistemelor de panouri fotovoltaice instalate, că unul dintre beneficiari nu îndeplinește condițiile stabilite prin ghid și detaliate în procedura de analiză prevăzută la art. 7 lit. q) sau/și suma a fost decontată în mod necuvenit, voi permite ca AFM să rețină din garanția constituită, valoarea acordată acestuia ca finanțare;
 7. am luat la cunoștință faptul că, în situația în care, în urma verificării eșantionului menționat la lit. f), se constată că 5% dintre beneficiari nu erau eligibili sau/și sumele au fost decontate în mod necuvenit, atât subsemnatul, cât și societatea pe care o reprezint, pierdem dreptul de a participa, pentru o perioadă de 5 ani de la momentul constatării, la programele derulate de AFM.

Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal***)

Numele şi prenumele ...................................

Funcţia .........................................................

Semnătura ...................................................

*) În situația în care instalatorul validat are înscriși în aplicație mai mult de 10 beneficiari, se va solicita la decont finanțare pentru minim 10 sisteme de panouri fotovoltaice.

**) Se va completa numărul de beneficiari incluşi în cererea de decontare.

***) În cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială şi cartea de identitate a împuternicitului.

Anexa nr. 3*

la ghid

* Informațiile din prezenta anexă se vor completa de solicitanți în aplicație

A. Declaraţie pe propria răspundere pentru solicitantul persoană fizică

Subsemnatul, ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. domiciliez la adresa unde se va implementa proiectul;
 2. sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau altor instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice utilizarea finanţării primite;
 3. cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
 4. voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori persoane fizice ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;
 5. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
 6. mă angajez să permit accesul reprezentanţilor AFM, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
 7. mă angajez că voi asigura sumele necesare pentru realizarea proiectului;
 8. mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
 9. sistemul de panouri fotovoltaice pentru care solicit finanţarea va respecta toate criteriile tehnice de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 10. mă oblig să nu înstrăinez imobilul pe care se implementează proiectul în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 11. imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară;
 12. destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;
 13. proiectul nu a mai beneficiat de finanţare publică, pentru acelaşi tip de activităţi realizate pentru deservirea aceluiaşi imobil-clădire şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare; în acest sens, declar că eu sau coproprietarii/devălmaşii:

1. nu am/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

2. nu am/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

3. nu urmează să închei/încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

n) voi utiliza şi conserva bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;

o) voi menţine în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;

p) mă oblig să furnizez şi să transmit AFM orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării;

q) mă oblig să nu afectez investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;

r) voi păstra documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație până la finalul perioadei de monitorizare

s) mă oblig să achit contribuția proprie în cuantum de 2. 000 lei;

t) mă oblig să informez vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.

B. Declaraţie pe propria răspundere pentru solicitantul unitate de cult

Subsemnatul, reprezentant legal al ....................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:

 1. sunt de acord ca reprezentanţii AFM sau ai instituţiilor desemnate de autoritatea centrală pentru protecţia mediului sau altor instituţii cu atribuţii în verificarea şi controlul utilizării banului public să verifice utilizarea finanţării primite;
 2. cheltuielile eligibile pentru care solicit finanţarea prin Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională nu fac obiectul unui alt program de finanţare;
 3. voi aduce la cunoştinţa potenţialilor terţi dobânditori ai imobilului pe care se implementează proiectul informaţiile cu privire la situaţia acestuia pe toată perioada de implementare și monitorizare;
 4. sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM şi instalatorul validat a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora, de către AFM, către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în Ghidul de finanţare sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;
 5. mă angajez să permit accesul reprezentanţilor AFM, precum şi al altor organisme abilitate de lege, pentru inspectarea activităţilor realizate din finanţarea acordată, inclusiv în perioada de monitorizare;
 6. mă angajez să permit accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice;
 7. mă oblig să respect legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional; în caz contrar, sprijinul financiar acordat prin prezentul program poate constitui ajutor de stat, autorităţile competente putând proceda la recuperarea sumelor finanţate;
 8. voi utiliza şi conserva bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun proprietar;
 9. voi menţine în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice achiziţionat prin program;
 10. mă oblig să furnizez şi să transmit AFM orice informaţie sau documente relevante, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării;
 11. mă oblig să nu afectez investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului pe care se implementează proiectul;
 12. voi păstra documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație până la finalul perioadei de monitorizare;
 13. mă oblig să achit contribuția proprie în cuantum de 2. 000 lei
 14. să informez vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice cu finanțare din Fondul pentru mediu, conform informațiilor și caracteristicilor aprobate prin dispoziția președintelui și publicate pe pagina de internet a AFM.

Subsemnatul, declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în toate celelalte documente depuse, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate sau neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiţii va duce automat la refuzul instalatorului de a mă considera eligibil în aplicație sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor acordate în cadrul programului.

C. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti, telefon 021.317.02.87, colectează şi prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin acest document, Administraţia Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date şi despre drepturile care li se cuvin.

a)Date de contact

Administraţia Fondului pentru Mediu

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti

Număr de telefon: 021.317.02.87

b)Date de contact ale responsabilului cu protecţia datelor

E-mail: dpo@afm.ro

Adresa: Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, Bucureşti

Număr de telefon: (021)319.48.49, (021)319.48.50, Fax: (021)317.02.89

c)Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Administraţia Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) şi monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:

– verificarea cererilor de finanţare;

– selectarea proiectelor finanţate;

– stabilirea obligaţiilor contractuale;

– autorizarea plăţii către beneficiari;

– efectuarea plăţii către beneficiari;

– înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor;

– managementul informatic al plăţilor realizate către beneficiarii proiectelor.

Temeiul prelucrării este constituit din contractul de finanţare şi prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfăşurarea activităţilor aflate în legătură cu contractul de finanţare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorităţi publice, terţi sau împuterniciţi.

d)Destinatari ai datelor cu caracter personal

În fluxul de procesare şi stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:

– furnizori, prestatori, terţi sau împuterniciţi implicaţi în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menţionate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanţă etc.);

– operatori, titulari de drepturi, autorităţi publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice conferite de legislaţia europeană şi naţională.

e)Perioada stocării datelor

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală a instalatorului validat prin care s-a realizat înscrierea în program până la îndeplinirea obligaţiilor contractuale, respectiv a scopului, şi (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane).

f)Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administraţia Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislaţiei în domeniu:

– dreptul de acces;

– dreptul la rectificarea datelor;

– dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);

– dreptul la restricţionarea prelucrării;

– dreptul la portabilitatea datelor;

– dreptul la opoziţie;

– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul la retragerea consimţământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;

– dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;

– dreptul la o cale de atac judiciară;

– dreptul de a fi notificat de către operator.

Prin prezenta, declar că am fost informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administraţia Fondului pentru Mediu, precum şi de instalatorul validat care va implementa proiectul.

Anexa nr. 4

la ghid

CONTRACT DE FINANŢARE *

Nr. ........** din ....................***

* În contract se vor completa toate rubricile libere.

** Numărul contractului va fi numărul alocat din aplicaţie.

*** Data contractului va fi data la care beneficiarul semnează contractul de finanţare.

Între părţile contractante:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ............................... deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, reprezentată legal prin ....................... - preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

.................................., cu sediul în ............................, cod de identificare fiscală ......................, reprezentat legal prin ..............................................., telefon .............., e-mail ............. în calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract de finanţare, denumit în continuare contract.

Articolul 1

Obiectul contractului

1. AFM acordă beneficiarului o finanţare, prin intermediul instalatorului validat, în valoare de maxim 20.000 lei, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, denumit în continuare program.

2. Contribuția proprie a beneficiarului este în cuantum de 2.000 lei.

3. Finanţarea se acordă prin scăderea, de către instalatorul validat în program, a sumei prevăzute la pct. 1 și 2 din valoarea totală a facturii/facturilor de achiziţie şi montaj al sistemului de panouri fotovoltaice cu puterea de minim 3 kW, la adresa (locul de implementare) ...................................

Articolul 2

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

1. Contractul este valabil de la data semnării lui de către beneficiar, dată care constituie intrarea în vigoare a prezentului contract, şi până la expirarea duratei de monitorizare.

2. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

3. Data emiterii certificatului de racordare reprezintă data finalizării proiectului.

4. Durata de monitorizare a proiectului este de 1 an de la data finalizării proiectului.

Articolul 3

Modalitatea de plată

Finanţarea se realizează prin plata cheltuielilor eligibile către instalatorul validat în condiţiile ghidului de finanţare a programului.

Articolul 4

Răspundere contractuală

1. În cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin participarea în cadrul programului, AFM îl notifică pe acesta pentru remedierea deficienţelor constatate.

2. În situaţia în care beneficiarul nu remediază deficienţele în termen de maximum 30 de zile de la recepţionarea notificării, AFM are dreptul să demareze procedurile de recuperare a finanţării acordate, potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

3. În cazul prevăzut la alin. (2), contractul se reziliază.

Articolul 5

Forţa majoră

1. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a)să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai bune:

a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b)modificarea contractului.

Articolul 6

Jurisdicţie

1. Prezentul contract se supune legislaţiei române.

2. Orice neînţelegere privind valabilitatea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

3. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente material în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

Articolul 7

Notificări

1. Orice notificare, solicitare sau sesizare în baza prezentului contract se va face numai în scris, la următoarele adrese:

a)pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod poştal 060031, e-mail: ...............;

b)pentru beneficiar: ..................................................

2. În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

4. Notificările se pot transmite şi prin e-mail la .............. pentru AFM şi prin e-mail la ............................ pentru beneficiar, sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior.

Articolul 8

Dispoziţii finale

1. Prezentul contract, care poartă semnătura reprezentantului legal al AFM, este generat de aplicaţie în 2 (două) exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

2. Prezentul contract a fost semnat de către beneficiar la data de .............

3. Data semnării prezentului contract de către beneficiar reprezintă data intrării în vigoare a acestuia.

Administraţia Fondului pentru Mediu                                                                                Beneficiar,

Preşedinte,

.....................................                                                                                             ....................................

 

[1] În cazul Bisericii Ortodoxe Române, unitatea de cult este parohia. Persoane eligibile sunt unitățile corespondente parohiei pentru celelalte culte recunoscute la nivel național.