Etapele programului ElectricUp

Momentan programul este în a doua etapă, de înscriere a solicitanților

Etapele programului ElectricUp sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare demarării programului, cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de înscriere în Program;

b) înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora. Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile). Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;

c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior demarării sesiunii de înscriere ;

d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări ;

e) analiza și aprobarea proiectelor. Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei perioade;

f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;

g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor. Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;

h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet energie.gov.ro;

i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă. Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații ; În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea contractului de finanțare;

î) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;

j) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;

k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;

l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;

m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari. Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării; ;

n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari. Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma informatică în fiecare an.