Descriere program

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului  în rețeaua natională

Ce se finanțează:

—cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);

—cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice (15% din costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice);

—TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

—Valoarea finanțată: Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei.

Cine beneficiază de finanțare:

—Persoanele fizice cu domiciliul în România;

—Proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;

—Persoanele fizice care au acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în situaţia în care imobilul construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate (copropietarii semnează pe cererea de finanțare);

—Imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

—Persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;

Documente necesare înscrierii:

1. Contractul semnat dintre Beneficiar și societatea noastră. Contractul se trimite automat pe mail la finalizarea înscrierii pe site-ul nostru https://www.genway.ro/info/inscriere-in-programul-casa-verde); În data de 10 noiembrie 2021 s-a actualizat formularul de înscriere de pe site. Așadar, dacă v-aţi înscris înainte de această dată, vă rugăm să completați din nou formularul de înscriere.

2. Cererea de finanţare  generată la înscrierea pe site-ul nostru. Cererea trebuie să includă obligatoriu declaraţiile tuturor coproprietarilor care apar în Cartea Funciară și să fie semnată atât de Beneficiar, cât și de coproprietari. Numărul cadastral trebuie sa fie completat exact cel al imobilului pe care se vor monta panourile fotovoltaice (ex: 231521-C1 sau 231521-C2,  în cazul în care în Cartea Funciară apar mai multe construcţii).

4. Nomenclator stradal, obținut de la Primărie. Acest document trebuie să facă legătura între adresa menționată în extrasul de carte funciară și adresa din certificatul fiscal.

3. Actul de identitate atât al solicitantului și ale coproprietarilor, valabile la data înscrierii, în copie;

4. Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcție pe care se va implementa proiectul, în original, în copie legalizată sau în situaţia în care extrasul de carte funciară este obţinut de solicitant în format electronic, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile, din care să rezulte că este proprietar/deține un drept de folosință asupra imobilului teren; Precizare: Dacă nu există construcția intabulată sau figurează "fară acte" va duce la neînscrierea dosarului în platforma AFM Fotovoltaice.

5. În cazul în care adresa din Cartea Funciară diferă de adresa din certificatul fiscal emis de Primărie trebuie obținut Nomenclator stradal (se obține de la Primăria localității în care se implementează proiectul)

6. În cazul imobilelor construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală, vom avea nevoie şi de copia cărții funciare colective din care să rezulte maximum două unități individuale.

7. Certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat (ANAF), emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV; în situaţia în care certificatul este obţinut de solicitant în format SPV, se depune la instalatorul validat copia tipărită a acestuia, care conţine şi codul de verificare. Precizare: Orice sumă trecută ca fiind de plată în oricare din rubricile certificatului duce la neînscrierea dosarului în platfoma AFM Fotovoltaice.

8. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul (se obține de la Primăria localității de domiciliu), în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată; Precizare: Orice sumă trecută ca fiind de plată în oricare din rubricile certificatului duce la neînscrierea dosarului în platfoma AFM Fotovoltaice.

9. Dacă adresa de domiciliu este diferită de adresa unde se implementează proiectul, va trebui obținut un certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, (se obţine de la Primăria localităţii de unde se va implementa proiectul ) în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul: Precizare: Orice sumă trecută ca fiind de plată în oricare din rubricile certificatului duce la neînscrierea dosarului în platforma AFM Fotovoltaice.

ATENȚIE:

—Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;

—Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);

—În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

ETAPELE PROGRAMULUI:

—Înscrierea solicitantului la instalatorul validat, prin prezentarea documentelor solicitate prin Ghidul de finanțare acestuia; dacă documentele sunt conforme cu cerințele din ghid, iar solicitantul îndeplinește criteriile, instalatorul REZERVĂ suma solicitată, care se scade din valoarea alocată regiunii geografice din care face parte solicitantul; ATENȚIE – ținând cont că fondurile alocate regiunilor geografice se consumă prin rezervarea sumelor solicitate de persoanele fizice, acestea trebuie să depună diligențele necesare obținerii documentelor prevăzute de ghid pentru prima etapă și să se adreseze, în cel mai scurt timp, la un instalator validat, pentru înscriere;

—Aprobarea finanțării de către AFM și publicarea persoanelor fizice aprobate;

—În termen de 90 de zile de la data publicării rezultatelor, persoana fizică aprobată, prin intermediul instalatorului ales, are obligația să comunice la AFM avizul tehnic de racordare. ATENȚIE – Dacă avizul tehnic de racordare nu este înscris, de către instalatorul validat, în aplicația informatică în termenul de 90 de zile, persoana fizică pierde dreptul de a semna contractul de finanțare;

—Cu cei care comunică avizul tehnic de racordare în termenul de 90 de zile, AFM semnează contractul de finanțare nerambursabilă;

—Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare şi încheie cu acesta toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii. Nerespectarea acestui termen conduce la neplata sumelor din partea AFM;

—Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul - în situația unei investiții cu valoarea totală de 22.680 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 2.680 lei; în situația în care investiția are o valoare totală de peste 22.680, finanțarea este de 20.000 lei, iar persoana fizică susține diferența.)

UNDE TE POȚI ÎNSCRIE:

—Înscrierea se poate realiza apasand aici

ATENȚIE

—Toate formalitățile persoanelor fizice în legătură cu programul se realizează prin intermediul instalatorilor validați. Prin urmare, nu este suficientă obținerea documentelor în termenele prevăzute în ghidul de finanțare, ci, în termenele respective, este necesară prezentarea acestora la instalatorii validați și încărcarea în aplicația informatică;

—Prin depunerea cererii de finanțare, dar și prin semnarea contractului, persoanele fizice își dau acordul pentru prelucrarea, de către AFM și instalatorul validat, a tuturor datelor personale furnizate, sau care rezultă din documentele prezentate, precum și cu privire la transmiterea acestora, de către AFM către terțe părți, în scopul verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici;

—În perioada de 6 ani de la semnarea contractului, AFM va monitoriza menținerea și funcționarea investiției, iar dacă se constată neîndeplinirea obligațiilor asumate de persoana fizică, va dispune recuperea sumelor finanțate.

*Informațiile prezentate în material se completează cu cele din Ghidul de finanțare aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 1287/2018.