Descriere program

Programul Casa Verde 2023 este destinat persoanelor fizice și unitătilor de cult în vederea instalarii sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, cu scopul acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului  în rețeaua natională

Ce se finanțează:

  1. panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minim 3 kW;
  2. invertor - putere instalată - minim 3,0 kW;
  3. structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
  4. tablou electric curent continuu/curent alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă;
  5. instalația de legare la pământ;
  6. sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.

Finanţarea se acordă în cuantum de maxim 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de minim 2.000 de lei.

Cine beneficiază de finanțare:

A) Beneficiază de finanţare solicitantul persoană fizică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;

c) domiciliază la adresa unde se va implementa proiectul;

d) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

e) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; de asemenea, destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este doar pentru locuință sau anexe care o deservesc;

f) se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;

g) nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente;

h) nu este eligibil solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii care:

1. a/au beneficiat de finanțare în cadrul programului derulat în temeiul Ordinului ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

2. a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare;

3. urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, aprobat prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr. 1.287/2018, cu modificările și completările ulterioare, contract de finanţare pentru un imobil înscris în aceeași carte funciară ca cel pentru care solicită finanţare

B) Beneficiază de finanţare solicitantul unitate de cult care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  1. nu are obligaţii restante la bugetul de stat și bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
  2. se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat;
  3. se obligă să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Documente necesare înscrierii:

(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în aplicația informatică sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

(2) Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicație sunt:

a) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant și în format electronic.

(3) Documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație nu vor mai putea fi modificate sau reîncărcate ulterior.

ATENȚIE:

—Toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată. Extrasele de carte funciară nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile la data înscrierii;

—Se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex. Maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă, etc.);

—În cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată;

Etapele înscrierii

(1) AFM demarează sesiunea de înscriere a solicitanților, în aplicație, la data menționată în dispoziția președintelui AFM.

(2) Înscrierea solicitantului se face prin completarea unor câmpuri predefinite și încărcarea documentelor prevăzute la art. 19. Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicație.

(3) Înscrierea solicitantului în program se consideră finalizată în momentul în care a fost îndeplinită cerinţa prevăzută la alin. (2) şi aplicaţia a generat un număr de înregistrare. Totodată, aplicaţia rezervă acestuia suma de 20.000 lei.

(4) Solicitantul se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru un singur imobil.

*Informațiile prezentate în material se completează cu cele din Ghidul de finanțare publicat in Monitorul Oficial in data de 28 Aprilie 2023.